Algemene voorwaarden Wonen31.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van Wonen31 en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen u en Wonen31. Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Statutaire naam: Wonen31

KVK: 91402034

Vestigingsadres: Kwikstaartlaan 42 Box A6564

3704 GS Zeist

Nederland

Website: www.wonen31.nl

E-mail: info@wonen31.nlArtikel 1Definities

1.1De begrippen en definities die in de Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven hebben de betekenis die daaraan hieronder is gegeven.

 1. Aanbod: enig aanbod (ongeacht de vorm) van Wonen31 in het kader van leveren van diensten, waaronder onder meer begrepen een aanbod in de vorm van een offerte of een algemeen aanbod dat online wordt gedaan en aldaar kan worden aanvaard.

 2. Account: een combinatie van een inlognaam en wachtwoord voor het persoonlijke account van Afnemer dan wel diens Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot het Platform.

 3. Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Wonen31 een Overeenkomst heeft gesloten.

 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

 5. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die door de Afnemer geautoriseerd is het Platform te gebruiken.

 6. Wonen31: de onderneming Wonen31, gevestigd aan de en ingeschreven van de Kamer van Koophandel onder nummer 91402034.

 7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

 8. Kantooruren: de uren op een Werkdag tussen 09:00 tot 17:00 uur (Nederlandse tijd).

 9. Licentie: een beperkt gebruiksrecht voor de Afnemer voor het gebruik van het Platform.

 10. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na aanvaarding van een Aanbod door de Afnemer, waar de onderhavige Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel van uitmaken en op basis waarvan Wonen31 diensten zal verlenen aan de Afnemer.

 11. Partij: een partij bij de Overeenkomst.

 12. Platform: het platform dat online benaderbaar is via desk.wonen31.nl en waartoe toegang verkregen kan worden door in te loggen op een Account.

 13. Schriftelijk: op papier alsmede in elektronische vorm (bijvoorbeeld via het Platform) mits de identiteit van de afzender en integriteit van het bericht voldoende vaststaat. Waar het begrip Schriftelijk in de context van ingebrekestelling en ontbinding van de Overeenkomst wordt gebezigd, wordt daarmee ten aanzien van de Afnemer uitsluitend op papier bedoeld.

 14. Vertrouwelijke Informatie: alle niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk dient te worden behandeld of die als vertrouwelijk is gemarkeerd.

 15. Werkdag: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de volgens de Nederlandse Algemene termijnenwet erkende feestdagen en de dagen waarvan Wonen31 vooraf, al dan niet via haar website of e-mail, heeft aangegeven gesloten te zijn.

 16. Promotiepakket: Een module die afnemer kan afnemen ter promotie van haar objecten.

Artikel 2Toepasselijkheid en rangorde

2.1De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Wonen31 en de uitvoering van (toekomstige) Overeenkomsten.

2.2De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dergelijke voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze middels ondertekening door Wonen31 zijn aanvaard.

2.3In geval van onderlinge strijdigheid tussen de toepasselijke documenten, bepalingen en definities opgenomen in de verschillende onderdelen van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde, waarbij het eerder genoemde document voorrang heeft op het later genoemde document:

2.3.1Aanbod

2.3.2eventuele bijlagen bij de Overeenkomst

2.3.3de Algemene Voorwaarden

2.3.4eventuele door Wonen31 ondertekende inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer.

Artikel 3Totstandkoming Overeenkomst

3.1Ieder Aanbod dat gedaan wordt in de vorm van een offerte van Wonen31 is geheel vrijblijvend en geldig voor de duur van dertig (30) dagen na dagtekening, tenzij op de offerte een andere geldigheidsduur staat vermeld. Indien dagtekening ontbreekt vangt voornoemde periode aan op de dag dat Wonen31 de offerte aan de Afnemer heeft toegezonden.

3.2De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een Aanbod door de Afnemer.

3.3Een Overeenkomst komt tevens tot stand door het aanmaken van een Account op het Platform van Wonen31.

3.4Wonen31 is alleen gebonden aan een door de Afnemer gedane, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkende aanvaarding van een Aanbod, indien Wonen31 de afwijkende aanvaarding Schriftelijk uitdrukkelijk accepteert. Het voorgaande doet geen afbreuk aan wat in Artikel is bepaald.

3.5Alle prijzen in ieder Aanbod zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Indien een prijs in een Aanbod is gebaseerd op door de Afnemer verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Wonen31 het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

3.6De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 4Uitvoering van de Overeenkomst

4.1Na totstandkoming van de Overeenkomst, zal Wonen31 zich inspannen om zo spoedig mogelijk te starten met de uitvoering van de Overeenkomst en zal daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Door Wonen31 gecommuniceerde of tussen Partijen overeengekomen (oplever)termijnen zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijnen.

4.2De Afnemer zal aan Wonen31 alle ondersteuning bieden die nodig en wenselijk is om een juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In ieder geval zal de Afnemer aan Wonen31 alle informatie verstrekken waarvan Wonen31 aangeeft dat deze noodzakelijk is, of waarvan de Afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Wonen31 heeft het recht, maar niet de plicht om deze informatie op juistheid en volledigheid te controleren.

4.3Indien de Afnemer niet de hiervoor beschreven medewerking verleent, dan wel indien blijkt dat de door de Afnemer verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, heeft Wonen31 het recht om de Overeenkomst op te schorten totdat de Afnemer alsnog de gevraagde medewerking heeft verleend of de benodigde informatie heeft verstrekt. Eventuele door de Afnemer periodieke vergoedingen blijven gedurende deze periode onverminderd verschuldigd.

4.4Wonen31 heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van de Afnemer als Partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 5Toegang en gebruik van het Platform

5.1Om toegang tot het Platform te verkrijgen heeft Afnemer een Licentie nodig. Een Licentie geeft de Afnemer het niet-exclusieve recht om het Platform als online-dienst (Software-as-a-Service) te gebruiken voor de duur van de Licentie en uitsluitend voor het onder de Overeenkomst beoogde gebruik.

5.2De Licentie mag uitsluitend gebruikt worden voor eigen doeleinden binnen de eigen organisatie van de Afnemer. Licenties mogen niet en kunnen vanuit goederenrechtelijk perspectief niet worden overgedragen aan derden, behoudens Schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Wonen31.

5.3Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen geldt het volgende:

5.3.1een Licentie vangt aan op de dag dat Wonen31 toegang tot het Platform verstrekt aan Afnemer (bijv. middels het verstrekken van inloggegevens voor een Account en/of de mededeling dat Afnemer zelf een Account kan gaan aanmaken);

5.3.2een Licentie heeft een looptijd van een (1) maand;

5.3.3na afloop van de overeengekomen looptijd van de Licentie wordt de Licentie automatisch en stilzwijgend verlengd met telkens eenzelfde periodes;

5.3.4een Licentie kan tegen het einde van de dan lopende periode door beide Partijen Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand (waarmee eventuele stilzwijgende verlenging wordt voorkomen).

5.4De Overeenkomst alsmede daaronder verstrekte Licenties kunnen door de Afnemer niet tussentijds worden opgezegd, behoudens Schriftelijke instemming van Wonen31. Artikel 7:408 lid 1 BW is niet van toepassing op de Overeenkomst.

5.5Na einde van de Licentie zal Wonen31 de toegang tot het Platform beëindigen en gerechtigd zijn alle aan Afnemer gerelateerde data die binnen het Platform aanwezig is, te verwijderen, behoudens andersluidende afspraken.

5.6Voor elke Licentie zal Wonen31 aan de Afnemer logingegevens voor een (administrator-) Account ter beschikking stellen, dan wel aan de Afnemer de mogelijkheid bieden om zelfstandig een Account aan te maken. Indien overeengekomen kan de Afnemer met diens Account sub-Accounts voor andere Eindgebruikers aanmaken. Voor dergelijke sub-Accounts gelden dezelfde voorwaarden als voor gewone Accounts.

5.7Een Account is strikt persoonlijk en mag niet worden gedeeld met derden. Logingegevens dienen te allen tijde geheim gehouden te worden. De Afnemer is verplicht voor ieder Account een voldoende sterk wachtwoord te hanteren, en een eventueel door Wonen31 aangeleverd standaardwachtwoord onverwijld te wijzigen.

5.8Wonen31 is niet verantwoordelijk voor misbruik van Accounts en mag ervan uitgaan dat de persoon die inlogt op een Account ook daadwerkelijk een namens de Afnemer geautoriseerde Eindgebruiker betreft. Wonen31 mag erop vertrouwen dat alle handelingen die vanuit een Account worden verricht, worden uitgevoerd onder leiding, toezicht en met goedkeuring van de Afnemer.

5.9De Afnemer is, tenzij anders overeengekomen, zelf verantwoordelijk voor het eindgebruikersbeheer, het toekennen of intrekken van rechten en het aanmaken of verwijderen van Accounts – een en ander voor zover deze mogelijkheden inbegrepen zijn onder de Overeenkomst.

5.10Als logingegevens van een Account (vermoedelijk) zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal de Afnemer direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig, wenselijk en mogelijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het wijzigen van het bijbehorende wachtwoord. In ieder geval zal de Afnemer hiervan direct melding maken bij Wonen31, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.

5.11Afnemer heeft de mogelijkheid om een Promotiepakket aan te schaffen om objecten aan te promoten. De inhoud van het pakket is te vinden op de website.

Artikel 6Gebruiksregels

6.1Het is de Afnemer niet toegestaan om de onder de Overeenkomst geleverde diensten, in het bijzonder het Platform, te gebruiken of in te zetten in strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving of de Overeenkomst.

6.2Het is de Afnemer niet toegestaan om via het Platform materialen aan te bieden of te verspreiden die onrechtmatig van aard zijn, inbreuk maken op rechten van derden zoals Intellectuele Eigendomsrechten, dan wel lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden.

6.3De Afnemer onthoudt zich ervan andere klanten van Wonen31, waaronder andere gebruikers van het Platform, of andere internetgebruikers in het algemeen te hinderen, of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van (de toeleveranciers van) Wonen31. Indien handelingen van de Afnemer naar het oordeel van Wonen31 hinder, schade of een ander gevaar opleveren voor het functioneren van de systemen of netwerken van Wonen31, in het bijzonder als gevolg van het overmatig verzenden van gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans of vergelijkbare software, is Wonen31 gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

6.4Indien een derde Wonen31 erop wijst dat, via de systemen die onderdeel uitmaken van de geleverde diensten, door of namens de Afnemer materialen of andere informatie wordt opgeslagen of verspreid waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, dan zal Wonen31 de Afnemer op de hoogte stellen van desbetreffende melding. De Afnemer dient vervolgens zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur, een gemotiveerde Schriftelijke reactie te geven strekkende tot weerlegging van de melding of klacht, waarna Wonen31 zelfstandig zal besluiten welke maatregelen er genomen worden. Maatregelen kunnen onder meer bestaan uit het permanent verwijderen van, of toegang beperken tot de materialen of informatie waar de klacht betrekking op heeft. In gevallen die naar het oordeel van Wonen31 spoedeisend zijn kan Wonen31 direct ingrijpen zonder de Afnemer voorafgaand op de hoogte te hoeven stellen. Echter zal Wonen31 zich dan alsnog inspannen de Afnemer zo spoedig mogelijk achteraf in te lichten over de getroffen maatregelen en de aanleiding daartoe.

Artikel 7Adviezen

7.1Wonen31 geeft adviezen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Wonen31 de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Eindgebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

7.2Afnemer is op eerste verzoek van Wonen31 verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Wonen31 wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Afnemer niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Wonen31 gedaan voorstel, is Afnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

7.3De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Wonen31 kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Afnemer en diens medewerkers. Afnemer staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.

7.4Afnemer zal Wonen31 schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Afnemer aandacht wenst.

Artikel 8Onderhoud

8.1Wonen31 behoudt zich het recht voor het Platform tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud. Wonen31 zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Kantooruren te laten plaatsvinden en de Afnemer tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. In het geval dat Wonen31 van mening is dat een buitengebruikstelling van het Platform – al dan niet tijdens Kantooruren – noodzakelijk is voor de veilige werking ervan, dan is zij gerechtigd het Platform per direct buiten gebruik te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Afnemer zodat Wonen31 zo spoedig mogelijk passende maatregelen kan en zal treffen. Wonen31 zal wegens buitengebruikstelling als bedoeld in dit lid, nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden zijn.

8.2Wonen31 heeft het recht het Platform van tijd tot tijd aan te passen onder meer om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen, of om aspecten van een Platform niet langer aan te bieden. Als voorgaande leidt tot een aanzienlijke vermindering in de functionaliteit, zal Wonen31 de Afnemer daarvan voor doorvoering van de wijziging Schriftelijk of via het Platform op de hoogte stellen. Omdat het Platform aan meerdere afnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor de Afnemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Indien een wijziging leidt tot verlies van een voor de Afnemer essentiële functionaliteit, dan verkrijgt de Afnemer het recht om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen tegen het moment waarop de wijziging in werking treedt op voorwaarde dat de Afnemer Wonen31 vooraf Schriftelijk op de hoogte heeft gesteld voornemens te zijn gebruik te willen maken van dit opzegrecht.

Artikel 9Beschikbaarheid van het Platform

9.1Wonen31 zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid (7 dagen per week, 24 uur per dag) van het Platform te realiseren.

9.2Wonen31 zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van het Platform, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Afnemer te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 10Ondersteuning

10.1Uitsluitend indien overeengekomen, zal Wonen31 gehouden zijn de Afnemer en diens Eindgebruikers middels een helpdesk op afstand te voorzien van ondersteuning in het kader van het gebruik van het Platform. Enige vorm van ondersteuning wordt verleend middels de daarvoor door Wonen31 ingezette communicatiemiddelen welke van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Wonen31 zal zich inspannen om eventuele verzoeken adequaat en binnen een redelijke termijn te behandelen.

10.2Wonen31 kan redelijke beperkingen stellen aan het gebruik van de aangeboden vormen van ondersteuning. Daarnaast staat het Wonen31 vrij om op elk moment de beschikbaarheid en reactietijden van de helpdesk nader vast te stellen en/of te wijzigen.

Artikel 11Vergoeding

11.1Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Wonen31 genoemde prijzen in euro en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

11.2Wonen31 is gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven:

 1. eenmaal per jaar te indexeren conform de meest toepasselijke dienstenprijsindex (DPI) van het CBS, mits Wonen31 de Afnemer ten minste een (1) maand voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt;

 2. tussentijds te wijzigen als de tarieven van haar toeleveranciers van bijvoorbeeld stroom, datacenter, software en (public) cloud-oplossingen daar redelijkerwijs aanleiding toe geven, mits Wonen31 de Afnemer ten minste een (1) maand voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt;

 3. tussentijds, waaronder op ieder verlengmoment van een Licentie te wijzigen, ongeacht de reden daartoe, mits Wonen31 de Afnemer ten minste twee (2) maanden voor inwerkingtreding van de tarievenwijziging daarvan Schriftelijk op de hoogte stelt.

Artikel 12Facturatie en betaling

12.1Wonen31 zal voor alle verschuldigde bedragen een factuur sturen aan de Afnemer en heeft daarbij het recht om elektronisch te factureren.

12.2Voor alle door Wonen31 uitgebrachte facturen geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

12.3Als de Afnemer bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, schort dit diens betalingsverplichting niet op, maar zullen Partijen in overleg treden om tot een minnelijke oplossing te komen.

12.4Afnemer is bij gebreke van betaling vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Wonen31 is dan gerechtigd de Afnemer het gehele verschuldigde bedrag, alsmede de vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag berekende rente ad 1,0% per maand, dan wel, indien hoger, de wettelijke handelsrente, in rekening te brengen.

12.5Onverminderd het bovenstaande zullen alle kosten die samenhangen met het incasseren van openstaande vorderingen, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus), voor rekening van de Afnemer zijn. Wonen31 is in ieder geval gerechtigd direct, dus desgewenst bij de eerste (vrijwillige) aanmaning, een bedrag aan buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen ter grootte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig euro.

12.6Wonen31 is gerechtigd om de Overeenkomst op te schorten als (i) de Afnemer een factuur niet binnen de vervaltermijn betaalt, of betaling alsnog uitblijft na (vrijwillige) aanmaning door Wonen31, (ii) er een verslechtering in de solvabiliteit van de Afnemer intreedt die gerede aanleiding geeft tot twijfel over het betalingsvermogen en de kredietwaardigheid van de Afnemer. Tijdens opschorting blijft de Afnemer eventueel (periodiek) verschuldigde bedragen verschuldigd.

12.7De Afnemer is niet gerechtigd om enige op de Afnemer rustende betalingsverplichting op te schorten, te verrekenen of af te trekken op enige vordering op Wonen31 uit welken hoofde dan ook.

Artikel 13Intellectuele Eigendomsrechten

13.1Alle Intellectuele Eigendomsrechten op de geleverde diensten, waaronder het Platform, documentatie en andere materialen berusten uitsluitend bij Wonen31 of diens licentiegevers. De Afnemer verkrijgt uitsluitend een beperkt, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de overeengekomen bepaalde duur onder toepassing van de bevoegdheden en overige beperkingen die in de Overeenkomst zijn opgenomen.

13.2Alle gegevens die Afnemer tijdens diens gebruik van het Platform aan het Platform toevoegt, of laat toevoegen door Wonen31, blijven eigendom van de Afnemer of diens licentiegevers. Wonen31 zal hier geen eigendomsaanspraken op doen gelden. Ten aanzien van deze gegevens verstrekt de Afnemer aan Wonen31 een beperkt gebruiksrecht om de betreffende gegevens te gebruiken voor zover redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst alsmede een gebruiksrecht voor onbepaalde duur voor het gebruik van de gegevens voor de verbetering van de door Wonen31 geleverde, of in de toekomst te leveren, diensten.

Artikel 14Aansprakelijkheid

14.1De aansprakelijkheid van Wonen31 wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, uit hoofde van onrechtmatige daad en/of uit enige andere hoofde, is per gebeurtenis (waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt gezien als één gebeurtenis) beperkt tot hetgeen de Afnemer verschuldigd is over een periode van drie (3) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (exclusief btw). In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Wonen31 voor schade, uit welke hoofde dan ook, op kalenderjaarbasis meer bedragen dan de bedongen vaste vergoeding voor het betreffende kalenderjaar.

14.2De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in voorgaand lid geldt nadrukkelijk ook voor de door Wonen31 in de Overeenkomst of anderszins verstrekte garanties.

14.3Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Wonen31.

14.4De aansprakelijkheid van Wonen31 wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Afnemer Wonen31 onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Wonen31 ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wonen31 in staat is adequaat te reageren. Iedere vordering tot schadevergoeding door Afnemer vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering

14.5De inhoud van het opgeleverde advies van Wonen31 of Platform is niet bindend en slechts adviserend van aard. Afnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Wonen31 opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Afnemer. Afnemer is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Wonen31. Wonen31 is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

Artikel 15Vrijwaring en juistheid van informatie

15.1Afnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Wonen31 verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Wonen31 zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

15.2Afnemer vrijwaart Wonen31 van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

15.3Afnemer vrijwaart Wonen31 voor alle aanspraken van Afnemer en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Afnemer, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

15.4Afnemer vrijwaart Wonen31 voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Afnemer, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Afnemer verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Afnemer jegens derde(n).

15.5Indien Afnemer elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Wonen31 verstrekt, garandeert Afnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 16Overmacht

16.1Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt (overmacht) en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan:

 1. storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Wonen31 beschikbaar is, en waar de levering van de diensten (zoals het Platform) van afhankelijk is, maar waarover Wonen31 geen feitelijke macht kan uitoefenen of nakoming ervan kan vorderen;

 2. storingen die zijn veroorzaakt door kwaadaardige software, netwerkaanvallen zoals (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen;

 3. tekortkomingen van toeleveranciers van Wonen31, die Wonen31 niet kon voorzien en waar Wonen31 diens toeleverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht;

 4. binnenlandse onlusten, mobilisatie, pandemieën, oorlog, terreur, stakingen, brand en overstromingen;

 5. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, of ander materiaal waarvan de Afnemer het gebruik heeft voorgeschreven; en

 6. langdurige onbeschikbaarheid van werknemers van Wonen31 of door haar ingeschakelde derden als gevolg van ziekte.

16.2Indien een overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit tot enige verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking leidt.

Artikel 17Promotie

17.1Het is Wonen31 toegestaan om, gedurende de looptijd en na afloop van de Overeenkomst, voor promotionele doeleinden in de door Wonen31 gebruikte materialen en kanalen (zoals haar website) de klantcase aangaande de door Wonen31 aan Afnemer geleverde diensten te beschrijven, waarbij ter illustratie gebruik gemaakt mag worden van de handelsnaam, beeld- en woordmerk van de Afnemer. Indien de Afnemer bezwaar heeft tegen de wijze waarop Wonen31 gebruik heeft gemaakt van voornoemd recht, kan de Afnemer dit Schriftelijk kenbaar maken aan Wonen31. Wonen31 zal het bezwaar in alle redelijkheid in overweging nemen en waar wenselijk tot aanpassing overgaan.

Artikel 18Wijziging van de Overeenkomst

18.1Indien de Afnemer een wijziging van de Overeenkomst wenst, kan de Afnemer daartoe een aanvraag bij Wonen31 indienen. Dergelijke wijzigingen zijn uitsluitend van toepassing indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Wonen31 zijn aanvaard.

18.2Wonen31 behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten. Dergelijke wijzigingen gelden ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na Schriftelijke bekendmaking van de wijziging aan de Afnemer. Indien de wijziging de positie van Afnemer aanzienlijk negatief beïnvloedt, verkrijgt Afnemer het recht om de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen, op voorwaarde dat de mededeling daartoe door Wonen31 is ontvangen uiterlijk veertien (14) dagen vóór de datum waarop de wijziging ingaat. Het voorgaande opzegrecht ontstaat niet in geval van wijzigingen als bedoeld in Artikel .

18.3Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van de Afnemer, kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang worden doorgevoerd en behoeven geen kennisgeving aan de Afnemer.

Artikel 19Duur en einde van de Overeenkomst

19.1Voor zover de Overeenkomst niet anders bepaalt geldt het volgende:

19.1.1de looptijd van de Licentie(s) is vastgelegd in de Overeenkomst;

19.1.2de Overeenkomst kan door Afnemer niet tussentijds worden opgezegd, tenzij de Overeenkomst expliciet daarin voorziet;

19.1.3artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de Overeenkomst;

19.1.4opzegging door de Afnemer resulteert nimmer in verval van verplichting tot betaling van reeds verschuldigde (Licentie)vergoedingen, noch tot een verplichting tot terugbetaling van reeds betaalde (Licentie)vergoedingen;

19.1.5indien de Afnemer geen vergoeding aan Wonen31 is verschuldigd onder de Overeenkomst, dan is Wonen31 gerechtigd de Overeenkomst op ieder moment en met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daarvoor enige voorafgaande kennisgeving aan de Afnemer voor is vereist.

19.2Wonen31 mag de Overeenkomst op elk moment opschorten, ontbinden of opzeggen zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, indien (i) de Afnemer failliet is verklaard of zelf diens faillissement heeft aangevraagd, (ii) aan de Afnemer surseance van betaling is verleend, (iii) de onderneming van de Afnemer is of wordt ontbonden of geliquideerd, (iv) er beslag is gelegd op (een deel van) het vermogen van de Afnemer.

19.3Indien Partijen op het moment van ontbinding van de Overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering daarvan hebben verricht respectievelijk ontvangen, dan zullen deze prestaties en daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn. Artikel 6:271 e.v. van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 20Klachten

20.1Indien Afnemer niet tevreden is over de service van Wonen31 of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Afnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@wonen31.nl met als onderwerp “Klacht”.

20.2De klacht moet door Afnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Wonen31 de klacht in behandeling kunnen nemen.

20.3Wonen31 zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

20.4Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21Slotbepalingen

21.1De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

21.2Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel samenhangen met de Overeenkomst, zullen bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar Wonen31 gevestigd is, tenzij door de regels van dwingend recht anders wordt voorgeschreven.

21.3Wonen31 heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een tot de groep behorende vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek over te dragen, dan wel aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteit(en) van Wonen31 overneemt, zonder dat daarvoor enige nadere toestemming of medewerking van de Afnemer vereist voor zal zijn.

21.4De door Wonen31 ontvangen of opgeslagen versie van communicatie, metingen, of overige informatie wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs te leveren door de Afnemer.

21.5Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen uit de Overeenkomst onverminderd van kracht. Wonen31 zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.


Verwerkersovereenkomst


Ondergetekenden:

1. Wonen31, hierna te noemen "Verwerker";


en


2. Afnemer hierna te noemen "Verwerkingsverantwoordelijke";

Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen"


In aanmerking nemende dat:


Partijen zijn als volgt overeengekomen:Artikel 1 - Doel van de verwerking

1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en deze Verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG.

2. Het is Verwerker verboden om de Persoonsgegevens voor een ander doel te verwerken dan het doel dat door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Het doel van de verwerking is het verlenen van de door Verwerkingsverantwoordelijke gevraagde diensten zoals omschreven en vastgelegd in de Hoofdovereenkomst. Hiertoe worden de volgende werkzaamheden verricht: het beschikbaar stellen van een platform tbv van de werkzaamheden van afnemer en andere aanverwante werkzaamheden.

3. De categorie van betrokkenen waarvan de Persoonsgegevens verzameld worden betreft de klantgegevens, inloggegevens, medewerkergegevens van Afnemer en/of andere personen c.q. relaties van Verwerkingsverantwoordelijke waarmee Verwerker in contact komt indien zij Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke.

4. De categorie persoonsgegevens die verwerkt worden zijn: persoonsgegevens, medewerkergegevens van Afnemer.

5. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

6. Verwerker heeft zeggenschap over de middelen voor de verwerking en opslag van de persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van de verwerking en dient dit duidelijk vast te leggen.

7. De verwerking zal zowel handmatig als (semi)automatisch plaatsvinden.

8. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2 - Duur van de overeenkomst

1. Deze overeenkomst vangt aan na het aanmaken van het account en is aangegaan voor de duur van de hoofdovereenkomst.

2. Deze overeenkomst kan niet tussentijds opgezegd worden.

3. Wijzigingen in deze overeenkomst ten gevolge van veranderingen in de eventueel aanwezige onderliggende overeenkomst van opdracht, wet- of regelgeving of andere relevante omstandigheden zijn slechts rechtsgeldig indien deze na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van partijen aan de Verwerkersovereenkomst wordt gevoegd.

4. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien de Hoofdovereenkomst eindigt.

5. Zodra de overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle Persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke en/of deze originele Persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen binnen een termijn van maximaal 28 dagen. Eventuele kosten hiervan komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.

6. De bepalingen inzake de geheimhouding, aansprakelijkheid en geschillenbeslechting blijven na beëindiging van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 3 - Verplichtingen Verwerker

1. Verwerker is verplicht om zich te houden aan de voorwaarden die op grond van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG en de Uitvoeringswet AVG, gesteld worden aan de verwerking van Persoonsgegevens.

2. Het is Verwerker verboden om haar eigen database(s) en/of bestanden te verrijken met enige (persoons)gegevens van de database(s) van Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens het geval dat Verwerker tijdelijke database(s) en/of bestanden dient aan te maken ten behoeve van een goede verwerking van de Persoonsgegevens. De tijdelijke bestanden worden direct verwijderd vanaf het moment dat deze tijdelijke bestanden niet langer nodig zijn voor de verwerking.

3. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens eerste verzoek informeren over de door haar genomen maatregelen ter zake haar verplichtingen op grond van deze Verwerkersovereenkomst.

4. Indien Verwerkingsverantwoordelijke instructies met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens aan Verwerker geeft, dient Verwerker deze instructies op te volgen indien dit noodzakelijk is voor een juiste verwerking behoudens het geval dat deze instructies in strijd zijn met wet- en regelgeving en eventuele van toepassing zijnde beroeps- en gedragsregels. Enkel Verwerkingsverantwoordelijke is bevoegd haar uitsluitende oordeel hierover te geven.

5. Alle verplichtingen die rusten op Verwerker, gelden ook voor de personen die onder het gezag van Verwerker (na uitdrukkelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke) Persoonsgegevens verwerken, waaronder verstaan medewerkers en ingeschakelde derden van Verwerker.

6. Verwerker is ervoor verantwoordelijk dat alleen medewerkers en/of derden toegang hebben tot de persoonsgegevens waarvoor de toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De medewerkers en/of derden werken onder verantwoordelijkheid van Verwerker.

7. Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen beperkt toegang tot de Persoonsgegevens bij Verwerker. Verwerker is verplicht haar medewerking te verlenen op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot inzage.

8. Deze overeenkomst is niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 - Doorgifte van persoonsgegevens

1. Behoudens schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker geen Persoonsgegevens, welke door of namens Verwerker of een door haar ingeschakelde sub-verwerker wordt verwerkt, in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst, laten overbrengen naar of toegankelijk (laten) maken vanuit landen of internationale organisaties waarvan de Europese Commissie nog niet heeft besloten dat deze een passend beschermingsniveau waarborgen in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving. Artikel 44 tot en met 50 van de AVG worden te allen tijde nageleefd. Verwerker verschaft op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke inzicht in de locatie(s) waarop de verwerking plaatsvindt.

2. Indien Verwerker voornemens is om Persoonsgegevens door een land of internationale organisatie te verwerken waarvoor de Europese Commissie nog geen toestemming heeft gegeven, zal Verwerker, Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk over dit voornemen informeren. Doorgifte van Persoonsgegevens naar een ander land omvat tevens het toegankelijk maken van de persoonsgegevens vanuit (een entiteit in) een dergelijk ander land.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheid Verwerker

1. Verwerker zal voor Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze overeenkomst de werkzaamheden verrichten zoals benoemd in artikel 1.2 van deze overeenkomst alsmede overige werkzaamheden zoals neergelegd in de Hoofdovereenkomst.

2. Verwerker zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 6 - Derden

De werkzaamheden van Verwerker kunnen slechts uitbesteed worden aan derden na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker staat in voor deze derde(n) en is zelf verantwoordelijk en schadeplichtig voor alle schade die door toedoen van derde(n) is ontstaan bij Verwerkingsverantwoordelijke. Alle verplichtingen uit deze overeenkomst zijn eveneens van toepassing op deze derde(n), de (sub-verwerker).

Artikel 7 - Beveiligingsmaatregelen Persoonsgegevens

1. Verwerker spant zich in om voldoende en passende organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking met betrekking tot de door haar te verrichten verwerkingen van de Persoonsgegevens.

2. Het beveiligingsniveau van de maatregelen dient tenminste te voldoen aan een niveau dat niet onredelijk is in het kader van de daaraan verbonden kosten, gevoeligheid van de betreffende Persoonsgegevens alsmede de stand van de techniek en risico’s. Verwerker staat er niet voor in dat de door haar genomen beveiligingsmaatregelen te allen tijde, onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. In overleg kunnen partijen andere aanvullende of nadere beveiligingsmaatregelen nemen.

3. Verwerker heeft een eigen verantwoordelijkheid om zichzelf en/of haar medewerkers en in te schakelen derden op de hoogte te stellen van alle protocollen, het (beveiligings)beleid en andere instructies die een veilige verwerking mogelijk maken en bevorderen.

4. Verwerker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar deel van de verwerking.

5. Indien er sprake is van een inbreuk in de beveiliging van de Persoonsgegevens, welke schade kan veroorzaken of nadelige gevolgen kan hebben voor de bescherming van de Persoonsgegevens dient Verwerker, Verwerkingsverantwoordelijke hierover onmiddellijk, althans zonder onredelijke vertraging, doch binnen 24 uur nadat Verwerker hiervan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, te informeren. Verwerkingsverantwoordelijke zal vervolgens de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 48 uur en eventuele betrokkenen zo spoedig mogelijk informeren over de inbreuk.

6. Ingevolge de meldplicht van Verwerker, dient de melding van een inbreuk te bestaan uit tenminste de volgende componenten:

7. Verwerkingsverantwoordelijke dient een register van alle inbreuken bij te houden conform artikel 33 lid 5 AVG.

8. Indien een inbreuk op de beveiliging van de Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden bij Verwerker, is Verwerker verplicht om op eigen kosten passende maatregelen te treffen ter voorkoming van toekomstige incidenten en/of inbreuken.

Artikel 8 - Geheimhouding

Verwerker en diens medewerkers alsmede de door Verwerker ingeschakelde derde(n), zijn verplicht tot geheimhouding van alle door deze overeenkomst verkregen persoonsgegevens, gevoelige informatie en/of bedrijfsgegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven aan Verwerker om deze gegevens en informatie te delen met derde(n), of een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens en informatie aan een derde te verstrekken. Na afloop van deze overeenkomst blijven partijen verplicht om zich aan deze geheimhoudingsverplichting te houden.

Artikel 9 - Rechten van betrokkenen

1. Ingeval Verwerker een verzoek tot inzage ontvangt van een betrokkene of een daartoe bevoegde instantie, zal Verwerker dit verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen afhandelen. Indien het niet mogelijk is om het verzoek zelf af te handelen, wordt het verzoek binnen 5 werkdagen doorgestuurd aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker dient indien hiertoe gevraagd, medewerking te verlenen aan de uitvoering van het verzoek. De kosten die Verwerker dient te maken ten behoeve van de medewerking komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.

2. Het bepaalde in artikel 9.1 is van overeenkomstige toepassing indien een betrokkene andere rechten wil doen gelden zoals zijn/haar recht op rectificatie, gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht van bezwaar en rechten ingeval van geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals neergelegd in afdelingen 3 en 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1. Verwerker is verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens en staat ervoor in dat de verwerking rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van betrokkenen. Verwerker is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van het handelen en/of nalaten, of niet naleven van wet- en regelgeving door Verwerker.

2. Verwerker is slechts aansprakelijk tot maximaal éénmaal de waarde van de opdracht. Alle gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid van Verwerker.

3. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is Verwerker aansprakelijk voor de schade die door de verwerking is veroorzaakt wanneer bij deze verwerking niet is voldaan aan specifiek tot de Verwerker gerichte verplichtingen van de AVG of indien in strijd met de rechtmatige instructies van Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.

4. Verwerker is niet aansprakelijk voor de schade indien zij kan aantonen dat zij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

Artikel 11 - Vrijwaring

1. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor aanspraken, boetes en/of dwangsommen van of namens de Autoriteit Persoonsgegevens en/of andere autoriteiten, waarbij vast is komen te staan dat de overtredingen onder de verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke vallen.

2. Verwerker kan de opgelegde boetes en/of dwangsommen verhalen op Verwerkingsverantwoordelijke indien en voor zover Verwerker verantwoordelijk gehouden kan worden voor de overtredingen van Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 12 - Geschillenbeslechting

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden of betrekking hebben op deze Verwerkersovereenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Verwerker.